Får jag sota själv?

Svaret på den frågan är både ja och nej.
Enligt LSO, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap 4 § får kommunen, om de vill, medge en fastighetsägare att utföra eller låta utföra sotning på den egna fastigheten.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll säger så här: 
Sotning på den egna fastigheten
Som följer av 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, får kommunen efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utförasotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett frånbrandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.
 
Allmänna råd 6
Prövning av ansökan
Vid prövning av ansökan bör kommunen beakta förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövning av ansökan bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i dess helhet. Den som skall utföra sotningen bör själv visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns. När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet där denne själv är bosatt bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger
god brandsäkerhet.
För de fall en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra sotningen bör kompetenskraven på utföraren inte skilja sig från vad som gäller för de personer som utför sotning för kommunens räkning.
 
Kompetenskrav
Som följer av 3 kap. 14 § lagen om skydd mot olyckor omfattas även den som utför sotning för kommunens räkning av kraven på lämplig kompetens. De personer som utför sotning för kommunens räkning bör ha genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet
genom yrkesverksamhet inom området.

Skorstenfejaringenjör Fredrik Rask kommenterar:
”Bör” skall i sista meningen ovan läsas som ”skall”; om
vederbörande inte genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare på SRV skola måste vederbörande ha någon annan motsvarande utbildning, till exempel utländsk skorstensfejarutbildning.

Utformning av beslut
Beslut om medgivande bör innehålla uppgifter om:
− fastighetsbeteckning
− vilket sotningsobjekt som avses
− tillämplig sotningsfrist
− vem som har fått medgivande att utföra sotningen
− hur utförda sotningar skall dokumenteras och kontrolleras
− giltighetstid
− villkor för återkallande av medgivande. 

Fredrik Rask kommenterar:
Fredrik RaskKort kan man säga att kommunerna hanterar detta på olika sätt. I vissa kommuner finns krav på formell kompetens, till exempel en kurs genom SBF.
Man har till och med i en del kommuner praktiska prov för att kontrollera att den sökande har de fysiska förutsättningarna för att klara av sotningsarbetet. En del kommuner har krav på yrkesmässig utrustning och andra inte.

Fråga: får kommunen neka mig att sota mitt eget hus?
Kommunen kan neka dig och du kan i så fall om du vill överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

Observera att det är skillnad på sotning och brandskyddskontroll! Får man själv brandskyddskontrollera sin egen kakelugn? Läs mer här!

Mer information om vad som gäller för att sota själv finns på Räddningsverkets hemsida.

Tillbaka till Regler kring sotning