Varför måste man sota?

Ja, vad är egentligen syftet?

Ur Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll:
Syfte? Allmänna råd 2, Allmänt:
– Den rengöring (sotning) som kommunen skall ansvara för enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor syftar till att förebygga brand. Som en vägledning för kommunernas arbete med att fastställa frister för sotningen har Statens räddningsverk tagit fram exempel på frister vilka redovisas nedan. 
 
– Brandskyddskontrollen, som även den regleras genom 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. 

Tillbaka till Regler kring sotning