Vem ansvarar för sotning och brandskyddskontroll?

 

Så här säger lagen:  Skorstensfejare sotar kakelugn

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap. Kommunens skyldigheter: Förebyggande verksamhet
4 § En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

5 § Den som utför sotning eller brandskyddskontroll enligt 4 § har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

Vad innebär då detta?   
Jo, det här stycket i lagtexten klargör ansvarsfrågan för sotningen: det är kommunen som är ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Kommunen har fria händer att göra det i egen regi eller lägga ut det på entreprenad. Kommunen FÅR också bevilja dispens för så kallad egen-sotning, att fastighetsägaren får sota själv, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt. Detta är en möjlighet för kommunen, dock inget krav att bevilja dispenser.
Lagtexten behandlar även rätten till tillträde till fastigheter samt rätt till handlingar och upplysningar för den som är utsedd av kommunen att sköta sotning och brandskyddskontroll.
LSO är en så kallad ramlag och säger bara i stort vad som gäller, för att få mer detaljer får man titta i förordning om skydd mot olyckor.  

Tillbaka till regler om sotning där du kan läsa mer